Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Andrzej Szymczak jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum  w Szczecinie. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8.6 uoksie).

Wnioski do pobrania :

  1.  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  2.  Wniosek o doręczenie korespondencji,
  3.  Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów,
  4.  Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji,
  5.  Urzędowy formularz skargi na czynności komornika.